ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
18 พ.ค. 63 รายงานตัวและรับมอบตัวนักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4
นักเรียนใหม่ ม.1 และ ม.4รายงานตัวและมอบตัว วัดตัวตัดชุดพิธีการ ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 - .12.00 น. 
ห้องประชุมศรีสังวาลย์ ๑
18 พ.ค. 63 ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้ทดสอบการสอนแบบออนไลน์ผ่าน DLTV หรือสื่อดิจิทัล
ครูส่งแผนการจัดการเรียนรู้ที่จะใช้ทดสอบการสอนแบบออนไลน์ผ่าน DLTV หรือสื่อดิจิทัล ระดับชั้นที่สอน ระดับชั้นละ 1 แผน
กลุ่มบริหารงานวิชาการ
31 มี.ค. 63 คณะกรรมการจัดทำ SAR โรงเรียนรายงาน สพม.19
กลุ่มงานวิชาการ
31 มี.ค. 63 ผู้บริหาร/คณะครูร่วมกิจกรรมวันเจษฎาบดินทร์
ชุดปกติขาว กลุ่มงานบริหารทั่วไป
31 มี.ค. 63 สำรวจหนังสือและจัดทำเอกสารจัดซื้อหนังสือเรียน
กลุ่มงานวิชาการ
30 มี.ค. 63 รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการปีการศึกษา 2562และรายงานการควบคุมภายใน
กลุ่มงานงบประมาณ
30 มี.ค. 63 ผู้บริหาร/คณะครูประชุมก่อนปิดภาคเรียน
ทุกฝ่าย
30 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 สำรวจหนังสือและจัดทำเอกสารจัดซื้อหนังสือเรียน
กลุ่มงานวิชาการ
28 มี.ค. 63 ประมวผลการเรียน จัดทำ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3
กลุ่มงานวิชาการ
27 มี.ค. 63 ถึง 30 มี.ค. 63 ประมวผลการเรียน จัดทำ ปพ.1 ปพ.2 ปพ.3
ห้องกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
27 มี.ค. 63 ถึง 31 มี.ค. 63 คณะครูและบุคลากรส่ง SAR
ห้องกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
20 มี.ค. 63 ครูประจำวิชาส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.5) ระดับชั้น ม.1, 2, 4, และ ม.5
ห้องกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
18 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
เครื่องแบบนักเรียน ครูผู้สอน
17 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
16 มี.ค. 63 ถึง 27 มี.ค. 63 นักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6 ดำเนินการสอบแก้ตัวและเรียนซ้ำ
เครื่องแบบนักเรียน ครูผู้าอน
13 มี.ค. 63 ถึง 13 ก.พ. 63 นักเรียระดับชั้นม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ครูผู่สอน/เตรื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
12 มี.ค. 63 นักเรียระดับชั้นม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ครูผู้สอน/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 ประกาศผลการเรียนนักเรียนระดับชั้น ม.3 และ ม.6
กลุ่มงานวิชาการ
11 มี.ค. 63 ถึง 13 มี.ค. 63 นักเรียระดับชั้นม.3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแก้ตัว/เรียนซ้ำ ครั้งที่ 1
ห้องกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
10 มี.ค. 63 ประกาศผลการสอบคัดเลือก/รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 และ 4 ปีการศึกษา 2563
ห้องวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
10 มี.ค. 63 ครูประจำวิชาส่งรายงานผลการเรียน (ปพ.5) ระดับชั้น ม.3 และ ม.6
ห้องกลุ่มงานวิชาการ กลุ่มงานวิชาการ
07 มี.ค. 63 ดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาลย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ห้องเรียนแต่ละระดีบชั้น/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
05 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ห้องเรียนแต่ละระดีบชั้น/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
04 มี.ค. 63 ถึง 06 มี.ค. 63 สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ห้องเรียนแต่ละระดีบชั้น/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
01 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสอบ O - NET
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
29 ก.พ. 63 ถึง 01 มี.ค. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ดำเนินการสอบ O - NET
โรงเรียนหนองบัวพิทยาคาร/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ไม่มีสิทธิ์สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 2/2562
กลุ่มงานวิชาการ
28 ก.พ. 63 พิธีรับประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
ห้องประชุมวีดีโอคอนเฟอเรนทร์/ชุดพิธีการ ทุกกลุ่มงาน
28 ก.พ. 63 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกระดับชั้น สรุปผล/ประกาศผลการประเมิน
กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
27 ก.พ. 63 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกระดับชั้น สรุปผล/ประกาศผลการประเมิน
กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
26 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
26 ก.พ. 63 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกระดับชั้น สรุปผล/ประกาศผลการประเมิน
กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
26 ก.พ. 63 นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องและดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ครูผู่สอน/กลุ่มงานวิชาการ
25 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาลย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
25 ก.พ. 63 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกระดับชั้น สรุปผล/ประกาศผลการประเมิน
กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
25 ก.พ. 63 นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องและดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ครูผู้สอน/วิชาการ
24 ก.พ. 63 ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และร้อยละ 60
กลุ่มงานวิชาการ
24 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 นักเรียนดำเนินการยื่นคำร้องและดำเนินการขอมีสิทธิ์สอบปลายภาคเรียนที่ 2/2562
ครูผู่สอน/กลุ่มงานวิชาการ
24 ก.พ. 63 ถึง 28 ก.พ. 63 คณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์นักเรียนทุกระดับชั้น สรุปผล/ประกาศผลการประเมิน
กลุ่มงานวิชาการ, กลุ่มบริหารงานทั่วไป
24 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
23 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาลย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
22 ก.พ. 63 ถึง 26 ก.พ. 63 รับสมัครนักเรียนใหม่ประจำปีการศึกษา 2563
อาคารศรีสังวาลย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
21 ก.พ. 63 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-2 ทดสอบโดยการใช้ข้อสอบมาตรฐานกลาง
อาคารศรีสังวาลย์/เครื่องแบบนักเรียน กลุ่มงานวิชาการ
17 ก.พ. 63 ถึง 21 ก.พ. 63 คณะครูรายงานเวลาเรียนนักเรียนที่มีเวลาเรียนไม่ถึงร้อยละ 80 และร้อยละ 60
กลุ่มงานวิชาการ