ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
31 มี.ค. 58 ถึง 03 เม.ย. 58 นักเรียน ม.3 และ ม.6 รับใบปพ.1
นักเรียน ม.3 และ ม.6 ที่จบการศึกษาประจำปีการศึกษา 2557 รับระเบียนแสดงผลการเรียน (ปพ.1) ที่ห้องวิชาการ ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง วันที่ 3 เมษายน 2558 ในเวลาราชการ
ห้องวิชาการ/แต่งกายด้วยชุดนักเรียน ฝ่ายบริหารงานวิชาการ