ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
       กรมสามัญศึกษาได้เสนอโครงการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหลังการเสด็จสวรรคตของพระองค์ท่านด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อการศึกษาของชาติ กระทรวงศึกษาธิการได้ให้ความเห็นชอบและประกาศจัดตั้งโรงเรียน 12  แห่ง เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะและได้รับพระมหากรุณาธิคุณอันสูงสุดจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานมงคลนามแก่โรงเรียนใหม่ทั้ง 12 แห่ง ว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ " ตามด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้งของแต่ละเขตการศึกษา เขตละ 1 แห่ง สำหรับเขตการศึกษา 9 กรมสามัญศึกษา (เดิม)ได้กำหนดให้จัดตั้งที่จังหวัดหนองบัวลำภู กระทรวงศึกษาธิการ ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2539 และแต่งตั้งให้ นายศิริชัย วงศ์พุฒ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสามัญศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู มาดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียนคนแรก ต่อมาในปี พ.ศ. 2542 กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งให้ นางวิมล ปานะถึก มาดำรงตำแหน่งครูใหญ่และปรับตำแหน่ง เป็นผู้อำนวยการ ในปี พ.ศ. 2545  กรมสามัญศึกษาได้แต่งตั้งนายคำพันธ์  พระเอก มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน จนถึงพ.ศ. 2548 ปี 2548 นายหัสสา  ดอนหงษา ได้มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจนถึงปี 2556 และปัจจุบันดร.วิมล  ปานะถึก ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน
      เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ทั้ง 12 แห่ง อยู่ในพระราชูปถัมภ์ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ปัจจุบันโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู จึงใช้ชื่อว่า "โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี.