วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ

วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์
       โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภูในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีเยี่ยมตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล จัดการเรียนรู้ที่เป็นไปตามแนวทางการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ มีระบบการบริหารจัดการที่เป็นเลิศโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการบริหารจัดการทั้งโรงเรียน

พันธกิจ

       ๑. พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ โดยพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนา
       ๒. พัฒนาบุคลากรด้วยการอบรม สัมมนา นิเทศ ศึกษาดูงานอย่างต่อเนื่อง
       ๓. พัฒนาสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ พัฒนาสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนที่เอื้อต่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ
       ๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ด้วยการสร้างเครือข่ายและขยายเครือข่าย
       ๕. พัฒนาสถานศึกษาตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน