เป้าประสงค์ / กลยุทธ์
เป้าประสงค์ / กลยุทธ์

เป้าประสงค์

. นักเรียนมีคุณลักษณะดี เก่ง มีความสุข เป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ ตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและมาตรฐานสากล โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

. บุคลากรได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถด้านศักยภาพ

. โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ มีสื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อเอื้อต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน มุ่งสู่ความเป็นเลิศ

. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา

. ครูให้มีทักษะความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียนสามารถใช้สื่อไอซีทีทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ สามารถบริหารจัดการความรู้ไว้ในรูปเว็บเพจรายวิชา กลุ่มสาระการเรียนรู้และมีทักษะความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศอย่างน้อย ภาษา

 

กลยุทธ์

กลยุทธ์ที่ . สร้างความเสมอภาพและสร้างโอกาสให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ . พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

กลยุทธ์ที่ . พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

กลยุทธ์ที่ . พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานวิชาชีพ

กลยุทธ์ที่ . เพิ่มประสิทธิภาพภายในการบริหารหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและหลักสูตรท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ . บริหารการจัดการศึกษาตามนโยบายรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑๙