ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายศิริชัย วงศ์พุฒ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2539 - 2541
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2542 - 2544
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ พระเอก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2545 - 2548
ชื่อ-นามสกุล : นายหัสสา ดอนหงษา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2548 - 2556
ชื่อ-นามสกุล : ดร.วิมล ปานะถึก
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2556 - 2562
ชื่อ-นามสกุล : นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2563 - 2565
ชื่อ-นามสกุล : นายกฤษดา แก้วศิริบัณฑิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2565 - ปัจจุบัน