ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และม. 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 พร้อมสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับปีการศึกษา 2563 (ในโอกาส 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี)
ทุนการศึกษา
1️สำหรับผู้สมัคร 120 คนแรก มีทุนการศึกษาแรกเข้าทุนละ 1,000 บาท
2️ทุนพิเศษเพิ่มสำหรับผู้มีผลงานดีเด่นจากงานศิลปหัตถกรรม ระดับภาคฯ
3️ทุนกสศ.ภาคเรียนละ 1,000 บาท/ทุนกยศ. ฯลฯ
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ผอ.วลักขณา 0872364170
ครูกุลธิดา0647248852
ครูปวีณา0930542507
ครูอนุพนธ์ 0621062395

- เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 22 - 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 08.30 - 16.30 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)
::หลักฐานที่ใช้ในการประกอบการสมัคร::
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อ
2. สำเนาทะเบียนบ้านบิดา - มารดา - นักเรียน พร้อมรับรองสำเนา
3.สำเนาสูติบัตรของนักเรียน
4. ระเบียนแสดงผลการเรียนชั้น ป.4 - 5 หรือระเบียนแสดงผลการเรียนระดับม.ต้น 5 ภาคเรียน (ปพ.1) หรือใบรับรองผลการศึกษา (ปพ.7)
5. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 แผ่น
6. วุฒิบัตร/เกียรติบัตรแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
7. ใบรับรองการเปลี่ยนชื่อ - สกุล (ถ้ามี)
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2563,00:00   อ่าน 1574 ครั้ง