ข่าวการศึกษาโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติฯ หนองบัวลำภู
ผอ.วลักขณา สาระกิจจานนท์ ลงพื้นที่ดูสภาพจริงการเรียนออนไลน์ถึงบ้านนักเรียน
นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19 (เลย-หนองบัวลำภู) พร้อมด้วยทีมครูสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ สว.นภ. ออกเยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อรับรู้ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในการเรียนออนไลน์ พร้อมให้คำแนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์ และนำหนังสือเรียนไปให้ใช้ประกอบการเรียน หรือหากใครไม่สามารถรับชมได้ก็ให้หนังสือเรียนเพื่ออ่านรอวันเปิดภาคเรียนจริงวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ที่มา : 
https://www.obec.go.th/archives/254541?fbclid=IwAR0dRoYMDScMRw4YXQOE3ohMFrylFrn49uRKAadcHLHNLTNMjnHb-VNdh8I