คณะผู้บริหาร

นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายวิสนุ วงษ์หาจักร์
ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางนิตยา สหายฟ้า
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถานศึกษา/หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป

นางธิยาพร พัฒนา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผน

นางสาวกุลธิดา พัฒนา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

นานางสาวกนกพร ชนะโยธา
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล

นายพนิช สิริธนพงศ์
หัวหน้ากลุ่มสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนออนไลน์