กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวอรทัย แก้วโสภา
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวปัถวี แก้วฤาชัย
พนักงานราชการ