กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิตยา สหายฟ้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร ชนะโยธา
ครู คศ.1