กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายสรัล วันทอง
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นางนิตยา สหายฟ้า
ครู คศ.3

นายกิตติพงษ์ สืบกินนร
ครูอัตราจ้าง