กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางนิตยา สหายฟ้า
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางสาวกนกพร ชนะโยธา
ครู คศ.1