กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางนปภา ยางศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางอุทุมพร ฤทธิ์รุ่ง
ครู คศ.1

นางสุทธดา ไชยสงค์
ครู คศ.1

นางสาวพงษ์พิศ พลศรี
ครู คศ.2

นางสาวปวีณา น้ำรัก
ครูอัตราจ้าง