กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นางธิยาพร พัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ

นายวิสนุ วงษ์หาจักร์
ครู คศ.3