กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางธิยาพร พัฒนา
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายวิสนุ วงษ์หาจักร์
ครู คศ.3