กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายนัฐพงษ์ มูลลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายจิรายุส จเรรัตช์
พนักงานราชการ