กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายนัฐพงษ์ มูลลา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายจิรายุส จเรรัตช์
พนักงานราชการ