กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวพัชรี สารสุข
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ