กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายพนิช สิริธนพงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
พนักงานราชการ