กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายพนิช สิริธนพงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
พนักงานราชการ