กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายพนิช สิริธนพงศ์
พนักงานราชการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายหิรัญวุฒิ วังคีรี
พนักงานราชการ