กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวกุลธิดา พัฒนา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวยุพาภรณ์ รัตนพลแสน
พนักงานราชการ