คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายคำพันธ์ พระเอก
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ชื่อ-นามสกุล : นายแพทย์ศราวุธ สันตินันตรักษ์
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางนภลดา อินทภูษา
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง
ชื่อ-นามสกุล : นายธนากร จันทร์ชมภู
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน
ชื่อ-นามสกุล : นางปุณยวีร์ ธรรมเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนครู
ชื่อ-นามสกุล : ด.ต.อรรถสิทธิ์ ราชบัณฑิต
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า
ชื่อ-นามสกุล : พระครูปริญัติบรรณกิจ
ตำแหน่ง : กรรมการผู้แทนพระภิกษุสงฆ์
ชื่อ-นามสกุล : นายจักรพงศ์ โสนะแสง
ตำแหน่ง : กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ชื่อ-นามสกุล : นางวลักขณา สาระกิจจานนท์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ