คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : นายเสกสรรค์ ดารภา
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวชญาดา โพธิ์คะชา
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเทวิกา ภู่หมื่นไวย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวพิยะดา ยอดพงษา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายนพคุณ สิงห์ด้วง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายวิชาการ
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสาลิณื ดวงแสนจันทร์
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวศิริตะวัน มีถนน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวมุฑิตา จันทรา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายภานุพงศ์ จันขัน
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายการงาน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปิยดา ชมพูพาน
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวปนัดดา จันดา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวเจนจิรา บัวสีแดง
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายธีรภัทร ดอนอ่อนเบ้า
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายกิจกรรม
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายภูวดล เศษนาเวช
ตำแหน่ง : รองประธานนักเรียนฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายเชิดชัย มาพลับ
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายโชคชัย มุสิกา
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5
ชื่อ-นามสกุล : นายพีรภัทร รังศรีรัมย์
ตำแหน่ง : กรรมการฝ่ายสารวัตรนักเรียน
ระดับชั้น : มัธยมศึกษาปีที่ 5