ภาพกิจกรรม
อบรมโครงการสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 นางวลักขณา สาระกิจจานนท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรและนักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู เข้าร่วมอบรมกิจกรรมโรงเรียนเลือกตั้ง ตามโครงการเสริมสร้างความรู้และสร้างจิตสำนึกพลเมืองดีวิถีประชาธิปไตย เพื่อการเลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรรม เพื่อเป็นการสนับสนุน เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจและกระตุ้นให้นักเรียนมีจิตสำนึกให้เห็นความสำคัญและคุณค่าของการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีนายกรกฏ เชาว์เจริญชล ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดหนองบัวลำภูและคณะเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมโรงเรียนเลือกตั้งในครั้งนี้ จัดขึ้น ห้องวีดีโอคอนเฟอเรนท์ โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

โพสเมื่อ : 11 ก.พ. 2563,17:56   อ่าน 994 ครั้ง